109281
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
125
38
108042
909
4051
109281

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 01:29

หน้าหลัก

กสร.เปิดประชาพิจารณ์ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 4 ครั้ง เชิญนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น

Post on 19 กุมภาพันธ์ 2561
by sarayuth_p
ฮิต: 129

กสร.เปิดประชาพิจารณ์ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 4 ครั้ง เชิญนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้อย่างทั่วถึงและรอบด้าน ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้การดำเนินกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

 

รวมทั้ง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล อาทิ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เวทีประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้เปิดให้ผู้แทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน4ครั้ง โดยครั้งแรกจัดเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสงขลา

และมีกำหนดจัดอีก 3 ครั้ง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 ก.พ.2561 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 ก.พ.2561 และส่วนกลาง ณ กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 9 มี.ค.2561 หลังจากนั้นจะสรุป และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว