191603
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
254
147
554
189591
3985
5919
191603

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-21 13:14

ฐานข้อมูล มยส.

Post by Area6
on 05 เมษายน 2564
ฮิต: 99

สิทธิหน้าที่ นายจ้าง ลูกจ้าง

Post by Area6
on 20 มกราคม 2563
ฮิต: 983
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (สิทธิ หน้าที่.doc)สิทธิ หน้าที่.doc 75 kB

นานาสาระกับ TLS

Post by Area6
on 21 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 759

กฎหมายแรงงานน่ารู้

on 28 กุมภาพันธ์ 2562
ฮิต: 1062

แรงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาหนี้ให้ลูกจ้าง

Post by Area6
on 04 เมษายน 2560
ฮิต: 877

                   กระทรวงแรงงาน น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ผู้ใช้แรงงานผลักดันนายจ้าง ลูกจ้างร่วมมือจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการจัดมหกรรมส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

 

                  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรแรงงานให้เป็น “Productive Manpower” คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีผลิตภาพสูง ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศทุกด้านในอนาคต การน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานด้านสหกรณ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ นับเป็นภารกิจที่มีคุณค่า เพราะไม่เพียงจะช่วยสร้างวินัยการออม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้ผู้แก่ใช้แรงงานแล้ว  ยังก่อให้เกิดประโยชน์มากมายที่เป็นผลลัพธ์ตามมา อาทิ เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในสถานประกอบกิจการ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพการทำงานตอบแทนสู่สถานประกอบกิจการและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

                  นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ เห็นความสำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่คนทำงานในองค์กร ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวินัยในการใช้จ่ายและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการออม และกรณีที่ลูกจ้างมีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์   ค้ำประกันและเสียดอกเบี้ยในอัตราถูกซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้   นอกระบบ ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ๕๔๐ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมให้มีการจัดตั้งอีก ๓๐ แห่ง ทั้งนี้ กสร. มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานซึ่งขณะนี้มีวงเงิน ๓๙๐ ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ รวม ๒๕๑ สัญญา เป็นเงินกว่า ๑,๙๐๐ ล้านบาท สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯกว่า ๒ แสนคน สถานประกอบกิจการใดสนใจจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๐๐๘๐ หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ