191599
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
250
147
550
189591
3981
5919
191599

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-21 13:12

กสร.มุ่งมั่นขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

Post on 11 มิถุนายน 2564
by Area6
ฮิต: 61

 

กสร. มุ่งมั่นขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
สอดรับเจตนาวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน 2564
------------------------------------
กสร.สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เนื่องในวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก พร้อมทั้งดำเนินมาตรการ
ในการคุ้มครองแรงงานเด็ก เพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับเด็กซึ่งเป็นแรงงานสำคัญในอนาคตของสังคม
นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 12 มิถุนายน
ของทุกปี เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและ
ขจัดการใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ การบังคับใช้แรงงาน
การค้าประเวณีหรือผลิตสื่อลามก การใช้แรงงานเด็กในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติด และการให้
เด็กทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จิตใจ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม จึงได้
สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการคุ้มครองแรงงาน และเป็นฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้ดำเนินมาตรการเพื่อขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย โดยดำเนินการตามมาตรการในการคุ้มครอง
แรงงานเด็กอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กำหนดเป้าหมายให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศเข้าตรวจแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่มีการใช้แรงงานเด็กอายุ 15 – 17 ปี อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
ผิดกฎหมาย การรับคำร้องกรณีการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการดำเนินคดี
ทุกคดีหากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก การจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ในกิจการสินค้าประเภทกุ้ง ปลา
อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม กับ 13 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและ
เอกชนไทย ที่จะดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การส่งเสริมความรู้กฎหมายแรงงาน และสิทธิ
ด้านแรงงานให้แก่เด็กในสถานศึกษาผ่านโครงการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมาตรการ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กด้านแรงงาน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เช่น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และรณรงค์การใช้แรงงานเด็ก
โฆษก กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการดูแลให้แรงงานเด็กให้ได้รับการคุ้มครองและเป็นธรรม
จากการจ้างงานแล้ว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังเห็นถึงความสำคัญของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ
โดยในประเด็นนี้กรมสนับสนุนให้แรงงานสตรี ซึ่งอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นมารดาผู้ดูแลบุตร จะต้องได้รับการคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่องการลาคลอด ที่กำหนดให้มารดาสามารถลา
เพื่อทำการเลี้ยงดูบุตรได้เป็นเวลา 98 วัน นอกจากนี้กรมได้ส่งเสริมให้มีการจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
โดยให้สถานประกอบกิจการจัดพื้นที่เพื่อการเลี้ยงดูเด็กในสถานประกอบกิจการ ทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย