191545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
147
496
189591
3927
5919
191545

Your IP: 192.168.2.69
2021-09-21 12:37

สรพ.6 รับการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2563 จาก ผต.โสภา เกียรตินิรชา

Post on 03 มีนาคม 2563
ฮิต: 239

            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจราชการรอบที่ 1/2563

ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 โดยมีประเด็นในการตรวจราชการ

1.การติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบายของกระทรวงแรงงาน

2.ชี้แจงรายละเอียดและติดตามความคืบหน้าตัวชี้วัดร่วมของผู้อำนวยการ สรพ.รอบประเมิน 1/2563

3.ชี้แจงรายละเอียดการประเมินมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ 2563

4.กำชับเรื่องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ สร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

5.ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และการใช่จ่ายงบประมาณ

6.ตรวจสอบทะเบียนคำร้อง ทะเบียนเรื่องเสร็จ และการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกระบวนการทำงาน

7.ติดตามสถานการณ์การเลิกจ้าง และการใช้ ม.75 (การหยุดกิจการชั่วคราว) ในพื้นที่

8.การจัดทำคำสั่งทางการเงินและการดำเนินงานตามข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน

9.การติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และการรายงานผล

10.การติดตามรับฟังปัญหา/อุปสรรค และหารือแนวทางการแก้ปัญหาการทำงาน

โดยนายสายชล  แจ่งแจ้ง ผอ.สรพ.6 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพร้อมรับทราบนโยบายจากผู้ตรวจกรมฯ และได้นำเสนอผลการดำเนินการตามประเด็นการตรวจราชการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และร่วมหารือข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

 

https://www.facebook.com/labour.area/videos/780836185773420/